13 تیر 1393

پیشنهادات ساواک قم جهت تضعیف آیت الله گلپایگانی


پیشنهادات ساواک قم جهت تضعیف آیت الله گلپایگانی
گزارش درباره : طرح تضعیف گلپایگانى

محترما معروض میدارد.

ساواک قم بمنظور تضعیف آیت‏اله گلپایگانى پیشنهاداتى بشرح زیر نموده است.1

1ـ بیمارستان گلپایگانى بوسیله آقاى دکتر امامى (که از اداره بهدارى قم حقوق میگیرد) اداره میشود و سهمیه دارو نیز توسط بهدارى مذکور باین بیمارستان داده میشود با توجه باینکه بیمارستان‏هاى این شهرستان در سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى ادغام شده پیشنهاد میگردد دکتر امامى بمحل خدمت خود (سازمان شاهنشاهى) احضار و سهمیه داروى بیمارستان گلپایگانى نیز قطع گردد و چنانچه عوامل گلپایگانى جهت اعزام پزشک و اخذ دارو مراجعه نمایند پاسخ داده شود بیمارستان گلپایگانى بایستى در اختیار سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى قرار گیرد و در غیر این صورت مجوز قانونى در این زمینه وجود ندارد.

2ـ عده‏اى از شخصیتهاى مرکز گهگاه بقم عزیمت و با آیت‏اله گلپایگانى ملاقات نمایند سپس مراتب وسیله مأمورین در منطقه شایع و بعضا نیز در جراید درج گردد.

3ـ نمایندگان فعال آیت‏اله گلپایگانى که در شهرستانها بنفع او فعالیت و وجوه شرعى را جمع‏آورى میکنند طرد شوند.

4ـ سیدمهدى گلپایگانى و شیخ على صافى (از نزدیکان گلپایگانى) بعناوینى بساواک احضار شوند و چون باحتمال قریب بیقین بساواک مراجعه نخواهند کرد جلب و مدت چند ساعت در ساواک نگهدارى شوند بعضا پس از جلب باتفاق ریاست ساواک قم با اتومبیل ساواک در شهر گردش و خیلى صمیمى بساواک آورده شوند.

اقدامات انجام شده : در مورد طرد نمایندگان گلپایگانى از شهرستانها اقدامات لازم بعمل آمده است.

نظریه : پیشنهاد ساواک قم در مورد احضار و یا جلب سیدمهدى گلپایگانى و شیخ على صافى بمصلحت نمیباشد و درباره ملاقات مقامات با گلپایگانى با توجه باینکه مدتى است رفت‏وآمد مسئولین امر با مشارالیه بحداقل رسیده لذا اصلح است چنانچه در آینده یکى از مقامات با نامبرده ملاقات نمود مراتب در جراید محلى درج گردد و در مورد ادغام بیمارستان گلپایگانى بهتر است از طریق بهدارى استان مرکز اقدامات لازم بعمل آید. مراتب جهت استحضار و صدور امر عالى معروض گردید.

اوانى

8/11/48

رئیس بخش 316 ـ ازغندى

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى ـ ثابتى

9/11/48

1ـ پیشنهاد مزبور را ساواک قم طى سند شماره 4517/21ـ30/10/48 به اداره کل سوم 316 ارسال مى‏نماید.