20 فروردین 1400

اریک رولو: پرونده متهمان ترور شاه، محکمه پسند نیست


«اریک رولو» سردبیر روزنامه لوموند چاپ فرانسه که در سال 1344 در جلسه محاکمه متهمان ترور شاه حضور داشته، در مصاحبه‌ای با وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در فرانسه تأکید کرده که هیچ سند و مدرک محکمه‌پسندی دائر بر مشارکت متهمان در عملیات ترور شاه وجود ندارد. مصاحبه وی را به نقل از اسناد ساواک می‌‌خوانیم:


اریک رولو: پرونده متهمان ترور شاه، محکمه پسند نیست