26 شهریور 1394

سوگند آغاز سلطنت محمدرضا پهلوی


سوگند آغاز سلطنت محمدرضا پهلوی