24 آذر 1400

گزارش ساواک درباره

معرفی اعضای اصلی هیئت اجرائیه حزب ایران نوین


اعضای اصلی هیئت اجرائیه حزب ایران نوین


متن سند:

1ـآقای امیرعباس هویدا ـ نخست وزیر 2ـ ناصر یگانه ـ وزیر مشاور 3ـ محمود کشفیان ـ وزیرمشاور 4ـ منوچهر شاهقلی ـ وزیر بهداری 5ـ جواد منصور ـ وزیر اطلاعات 6ـ منصور روحانی ـ وزیر آب و برق 7ـ غلامرضا نیک پی ـ وزیر آبادانی و مسکن 8ـ فتح اللّه ستوده ـ وزیر پست و تلگراف و تلفن 9ـ حسن زاهدی ـ وزیر کشاورزی 10ـ فرخ رو پارسای ـ وزیر آموزش و پرورش 11ـ نصیر عصار ـ معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف 12ـ احمد بلوری ـ سناتور 13ـ محمد حجازی ـ سناتور 14ـ حیدرعلی ارفع ـ نماینده مجلس شورای ملی 15ـ منوچهر کلالی ـ نماینده مجلس شورای ملی 16ـ جواد سعید ـ نماینده مجلس شورای ملی 17ـ امیرقاسم معینی ـ نماینده مجلس شورای ملی 18ـ حسین خطیبی ـ نماینده مجلس شورای ملی 19ـ عزت اللّه یزدان پناه ـ نماینده مجلس شورای ملی 20ـ محسن خواجه نوری ـ نماینده مجلس شورای ملی 21ـ عباس فروتن ـ نماینده مجلس شورای ملی 22ـ شوکت ملک جهانبانی ـ نماینده مجلس شورای ملی 23ـ محمدولی قراچورلو ـ نماینده مجلس شورای ملی 24ـ حیدر صائبی ـ نماینده مجلس شورای ملی 25ـ عبداللّه جوانشیر ـ نماینده مجلس شورای ملی 26ـ نصراللّه سبزواری ـ نماینده مجلس شورای ملی 27ـ وحید مهدوی ـ نماینده مجلس شورای ملی 28ـ عبدالرضا عدل طباطبائی ـ نماینده مجلس شورای ملی 29ـ جواد مهذب ـ نماینده مجلس شورای ملی 30ـ منوچهر پزشکی ـ نماینده مجلس شورای ملی 31ـ محمدعلی رشتی ـ نماینده مجلس شورای ملی 32ـ ضیاءالدین شادمان ـ استاندار استان مرکزی 33ـ محمد سام ـ استاندار استان گیلان 34ـ عباس سالور ـ استاندار استان خوزستان 35ـ محسن آشتی ـ عضو هیئت مدیره سازمان بیمه های اجتماعی 36ـ مهدی بهنام ـ مدیرکل وزارت کار و امور اجتماعی 37ـ حسن فرزانه ـ معاون طرحها و بررسیهای وزارت کار و امور اجتماعی 38ـ فرهنگ مهر ـ مدیرعامل بیمه ایران 39ـ فریدون معتمد وزیری ـ معاون وزارت اطلاعات 40ـ هوشنگ نهاوندی ـ رئیس دانشگاه پهلوی شیراز اعضای علی البدل هیئت اجرائیه حزب ایران نوین 1ـ فضل اللّه جلالی نوری ـ نماینده مجلس شورای ملی 2ـ منوچهر سعید وزیری ـ نماینده مجلس شورای ملی 3ـ محمدحسین عباس میرزائی ـ نماینده مجلس شورای ملی 4ـ فضل اللّه معتمدی ـ نماینده مجلس شورای ملی 5ـ عبدالوهاب کیاکجوری ـ نماینده مجلس شورای ملی 6ـ عبدالرسول عظیمی ـ نماینده مجلس شورای ملی 7ـ سهراب فیروزیان ـ استاندار استان کرمانشاهان 8ـ خلیل کازرونی ـ معاون وزارت علوم تعلیمات عالیه 9ـ صادق ناصرزاده ـ مدیرکل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش 10ـ خانم عزیزالملوک شیبانی (آذرخشی) ـ خانه دار


کتاب حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک - جلد سوم صفحه: 155
معرفی اعضای اصلی هیئت اجرائیه حزب ایران نوین