28 مرداد 1385

باختهای میلیونی جناب وزیر در قماربازی!


باختهای میلیونی جناب وزیر در قماربازی!
موضوع: آقای انصاری

آقای ناصری دادستان مالیاتی انتظامی دارایی در یک صحبت خصوصی در زمینه قماربازی آقای انصاری وزیر دارایی اظهار داشته یکی نیست از این آقای وزیر سئوال کند این مبلغ چند میلیون تومان پول را که در یک جلسه قمار باخته از کجا آورده است. آیا حسابرسی نیست. اکثریت مردم با مبلغ جزئی امرار معاش می‌کنند و بالاخره یک روز این اقلیت باید پولهای خود را تحویل داده و پی کار خود بروند. وی افزوده البته او مخالف کمونیست است زیرا کمونیست مفاسد زیادی دارد ولی این طور هم خوب نیست که در یک جلسه قمار در خارج وزیر یک مملکت اسلامی مبلغ زیادی ببازد و کسی هم از او سئوالی نکند.
نظریه شنبه: آقای ناصری دادستان مالیاتی دارایی فرد میهن‌پرست و شاهدوستی است و از روی دلسوزی چنین مطالبی را عنوان می‌‌کند.
نظریه سه‌شنبه: نظریه شنبه مورد تأیید است ضمناً تحقیق بیشتر در زمینه موضوع قمار و مبلغ باخت آقای انصاری وسیله شنبه امکان‌پذیر نمی‌باشد.