31 تیر 1400

ترخیص مشروب !


گیرنده: اداره کل سوم
تاریخ: 19/8/37
فرستنده : ساواک استان خوزستان:
شماره: 265
شماره عطف: 1218 / ج ـ 2 ـ 13/8/27
موضوع: والاحضرت شاهپور حمیدرضا پهلوی
والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی دو ماه اخیر به این منطقه مسافرت نفرموده‌اند. در 21 شهریور ماه والاحضرت شاهپور حمیدرضا به اتفاق آقایان پهلوان، حریری، دکتر کاشانی رئیس شرکت شیکا و خرم مقاطعه‌کار به آبادان وارد و صبح روز 22/6/37 والاحضرت به گمرک خرمشهر رفتند و عصر آن روز به تهران مراجعت نمودند و برابر اطلاع مقداری مشروب در آن تاریخ از گمرک خرمشهر ترخیص شده ولی ترخیص آنها به استناد مدارکی بود که دکتر کاشانی همراه آورده بود و به طوری که استحضار دارند. ورود مشروب خارجی از اوایل شهریور 37 طبق تعرفه جدید آزاد شده است و قطعاً در ترخیص مشروبهای مورد بحث نیز مقررات گمرکی مراعات شده است.
رئیس سازمان استان خوزستان ـ امجدی
 


ترخیص مشروب !