14 مرداد 1385

تلاش برای جلب موافقت آمریکاییها!


تلاش برای جلب موافقت آمریکاییها!
تاریخ: 26/2/42
موضوع: فعالیت برای زمامداری
سلمان اسدی رئیس بانک رفاه کارگران می‌گفت سید جلال‌الدین تهرانی استاندار سابق خراسان چند روز قبل با یکی از واسطه‌های سفارت آمریکا تماس گرفته و از وی خواسته است که نظر مقامات آمریکایی را نسبت به زمامداری او موافق و همراه سازد و چنین عنوان کرده که اعلیحضرت همایون شاهنشاه شخصاً به او فرموده‌اند که رأساً برای موافق کردن نظر آمریکاییها فعالیت کند.