24 شهریور 1396

احتکار در زمان جنگ


احتکار در زمان جنگ
روزنامه کیهان

آیت الله مشکینی: هرکس بیش از نیاز و ضرورت خود از خوراکی و غیرخوراکی که دیگران در مورد آن در مضیقه هستند پیش خود نگاه دارد، عمل او جایز نیست و حرام است.