30 تیر 1385

هماهنگی جناح طرفدار انگلیس در مجلس شورای ملی


هماهنگی جناح طرفدار انگلیس در مجلس شورای ملی
هماهنگی جناح طرفدار انگلیس در مجلس شورای ملی
تاریخ:29/8/42
موضوع: فعالیت علاء و مخالفین دولت

یکی از وکلای دادگستری که دوست نزدیک اسدالله رشیدیان است، اظهار می‌داشت: از یک ماه قبل و پس از انتصاب علاء وزیر سابق دربار شاهنشاهی به سمت سناتور انتصابی روابط دوستانه‌ای بین مشارالیه و رشیدیان و فرود و احمد آرامش ایجاد شده و بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده‌اند. گوینده افزود: برادران رشیدیان که از طرفی با فرود سناتور انتصابی نزدیک می باشند با احمد آرامش که فعلاً در پشت پرده دارای فعالیتهای مهمی است روابطی برقرار کرده‌اند تا رهبر جناح چپ سیاست انگلیس در ایران را با خود هم‌آهنگ ساخته و از طرفی طرفداران سیاست انگلستان را که از دستگاه ناراضی می‌باشند به دور هم جمع کنند و اسدالله رشیدیان این وظیفه را به عهده گرفته و از طرفی اسدالله رشیدیان برای جلب توجه کارگردانان مجلس شورایملی و نمایندگان طرفدار خود فعالیت دارد و دکتر یگانه عضو فراکسیون مستقل و دکتر عاملی معاون ریاست مجلس از ایادی اسدالله رشیدیان در مجلس شورایملی می‌باشند و ملاقاتهای خصوصی دارند.
بخش 322ـ 321
آقای رشیدی هم در جریان باشند. آقای کیمیائی یک نسخه برای اطلاع بخش 321
به عرض برسد موضوع اطلاعیه فوق‌الذکر از نظر اینجانب به هیچ‌وجه صحت ندارد. رشیدی 10/9 در پرونده دکتر عاملی نماینده مجلس شورای ملی کلاسه بایگانی شود.