22 خرداد 1392

نامه 76 سال پیش یک معلم دبستان


 نامه 76 سال پیش یک معلم دبستان
این نامه متعلق به یک آموزگار دبستان در 11 مهر ماه سال 1316 به اداره معارف و اوقاف استان محل زندگی خویش است که حاکی از باگذشت بودن معلمان است.

در این نامه آمده است: «محترماً به عرض می‌رساند، راجع به پنجاه ریال اضافه که در این سال به دبستان 19 زواره داده شده و پنج ریال از آن حق این خادم منظور شده چون دعاگو از محل دیگر مدد معاش دارد تقاضا می‌نماید که امر و مقرر فرمایند پنج ریال به فراش دبستان داده شود چون دارای پنج نفر عائله است و هیچ مدد معاشی هم ندارد در خاتمه استدعا می‌نماید که عرایضم را قبول بفرمایند. محمدعلی صفا آموزگار دبستان 19 زواره.»