14 تیر 1389

گزارش ساواک از دزدی‌های چند میلیاردی استاندار خراسان!


گزارش ساواک از دزدی‌های چند میلیاردی استاندار خراسان!
سند زیر گزارش مستندی از دزدی‌ها و سوءاستفاده‌های مالی «ولیان» استاندار خراسان است.