16 تیر 1385

پیشنهاد وزیر تعاون رژیم شاه برای مبارزه با گرانفروشی!


به موجب اسناد زیر، عبدالعظیم ولیان وزیر تعاون و امور روستائی، راه حل مبارزه با گرانفروشی را در نخریدن جنس توسط مردم می‌داند!


پیشنهاد وزیر تعاون رژیم شاه برای مبارزه با گرانفروشی!