18 خرداد 1399

آیت الله شیخ حسین لنکرانی

مخالفت با غرب زدگی و تاکید بر پیروی از اسلام در مسیر مبارزه

منتهی خواسته استعمارگران دور ی مردم از دین باوری است.


درسند پیش رو گزارش ساواک را در مورد موضع گیری قاطع آیت الله لنکرانی در برابر غربزدگی مشاهده می کنید. این سند  نشان می دهد این مرد بزرگ با قاطعیت از پیش برد نهضت مبارزه ازطریقی که دین اسلام می خواهد،حمایت می کند.او در سال 1346 بر این واقعیت تاکید دارد که نهایت خواست استعمارگران دور کردن مردم از گرایش های دینی است.

نکته جالب در این سند تاکید ساواک بر اجتناب از هرگونه اقدام مستقیم در همین ارتباط است زیرا ساواک می دانست اگر در این مورد با آیت الله لنکرانی برخورد کند در عمل منبع نفوذی خود را لو داده است. حالا باید دید یا آیت الله لنکرانی می دانسته فرد مخاطب او با ساواک در ارتباط است و بدون ترس موضع گیری خداپسندانه خود را داشته است و یا اطلاع نداشته که در این گفتگو منبع نفوذی ساواک حضور داشته است. فقط روشن است که در این گفتگو دو نفر بیشتر حضور نداشتند شخص آیت الله لنکرانی و فرد مخاطب ایشان. 

برای اطلاع بیشتر از جزئیات زندگی و مبارزات آیت الله شیخ حسین لنکرانی به نشانی زیر مراجعه کنید:

https://psri.ir/?id=cxy9wbie


مخالفت با غرب زدگی و تاکید بر پیروی از اسلام در مسیر مبارزه