06 اسفند 1398

اسناد شانه خالی کردن آمریکا از پذیرش پرداخت خسارت به ایران


اسناد شانه خالی کردن آمریکا از پذیرش پرداخت خسارت به ایران
اسناد پیش رو نخستین بار منتشر می شود. گزارش عزالدین کاظمی رئیس وقت دفتر حقوقی وزارت امورخارجه ایران در مورد مذاکراتش با James.A.Rohwer وکیل و مشاور اداره حقوقی وزارت امورخارجه است. همانطور که در این گزارش پنج صفحه ای مشاهده می کنید طرف آمریکایی به بهانه های مختلف سعی دارد از پاسخ مناسب و دقیق به درخواست طرف ایرانی برای پرداخت خسارت وارد شده به راه آهن ایران در زمان جنگ جهانی دوم طفره برود . مشاور حقوقی اداره حقوقی وزارت امورخارجه آمریکا زمانی که با استدلال های حقوقی و مستدل آقای کاظمی روبرو می شود، در نهایت تصمیم گیری را به ارائه گزارش به مقام های بالاتر احاله می دهد. هنوز بعد از گذشت 75 سال از پایان جنگ جهانی دوم این درخواست غرامت همچنان در فهرست مطالبات مردم ایران از ایالات متحده آمریکا باقی مانده است.