01 خرداد 1397

اعلامیه امام خمینی در نجف راجع به ضرورت مبارزه با رژیم صهیونیستی


اعلامیه امام خمینی در نجف راجع به  ضرورت مبارزه با رژیم صهیونیستی