جزایر سه‌گانه
استخراج غیرقانونی خاک سرخ جزیره ابوموسی توسط دولت انگلیس

استخراج غیرقانونی خاک سرخ جزیره ابوموسی توسط دولت انگلیس

اسنادی از استخراج خاک سرخ جزیره ابوموسی توسط دولت انگلیس بدون اجازه دولت ایران در دوران پهلوی اول

«اظهار وزارت خارجه انگلیس دایر به اینکه استخراج خاک سرخ عنوان بهره‌برداری تجارتی داشته و امر سیاسی نیست صورت مغالطه دارد، زیرا اعطای امتیاز از نتایج مالکیت است و مالکیت امر سیاسی است، بنابراین مشمول اصل حفظ وضعیت حاضره می‌گردد؛ و اینکه می‌گویند خاک سرخ از قدیم استخراج می‌شده و مسأله تازه‌ای نیست، قابل قبول نمی‌باشد، زیرا دولت ایران از سی‌سال [قبل] به این طرف به مداخلات شیوخ و انگلیس‌ها در...

ادامه مطلب