نفتکش رزماری
ماجرای توقیف نفتکش حامل نفت ایران در سال ۱۳۳۱

تحریم اقتصادی ایران از سوی دولت انگلیس در دوران نهضت ملی‌شدن صنعت نفت

ماجرای توقیف نفتکش حامل نفت ایران در سال ۱۳۳۱

نفتکش رزماری

ادامه مطلب