سیدمصطفى خوانسارى
آیت‌الله حاج سیدمصطفى خوانسارى

آیت‌الله حاج سیدمصطفى خوانسارى

 آیت‌الله حاج سیدمصطفى خوانسارى به سال 1321 هجرى قمرى در خوانسار متولد شد مقدمات علوم حوزوى و دروس سطح و سطوح عالیه و نیز فلسفه و حکمت راازاساتید آن دیار فرا گرفت. آنگاه به سال 1340 به قم مشرف شد و به بهره ورى از مباحث خارج اصول و فقه مرحوم آیت‌الله حائرى پرداخت. در همینجااز محضر آیت‌الله سیدابوالحسن قزوینى اسفار را واز محضر مرحوم آیت‌الله شاه آبادى [ مصباح الانس] و[ شرح فصوص] قیصرى را در فلسفه...

ادامه مطلب