مهدی الهی قمشه ای
زندگی نامه حکیم میرزا مهدی الهی قمشه ای رحمه الله

زندگی نامه حکیم میرزا مهدی الهی قمشه ای رحمه الله

فرزانگان شیعه با توضیح و تبیین حقایق و انتشار مکارم به رشد جامعه و بالندگی و پویایی انسانها کمک شایان توجهی کرده و به رغم محرومیتها و مشقّات فراوان عمر با برکت خود را در راه احیای فضایل صرف نموده اند. آنان مصداق این فرمایش حضرت امام صادق(ع)اند که: « رحم اللّه قوما کانوا سراجا و منارا، کانوا دعاة الینا باعمالهم و مجهود طاقتهم» . یعنی خداوند رحمت خویش را شامل حال افرادی نماید که چون چراغ فروزان و...

ادامه مطلب