محمد علی شاه قاجار
میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک

میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک

نخست وزیر مورد غضب محمد علی شاه

زمانی که محمد علی شاه قاجار به جای پدرش مظفرالدین شاه به تخت سلطنت نشست، پس از مدتی، ابوالقاسم خان ناصرالملک را به عنوان رییس الوزرای خود منصوب کرد. با این همه گره خوردن مناسبات شاه جدید با مشروطه خواهان و نمایندگان مجلس و بدگمانی شاه به ناصرالملک، نهایتا منجر به برکناری و تبعید او از ایران شد .

ادامه مطلب