تاریخ مشروطه
حاج ‏آقا نورالله اصفهانی

حاج ‏آقا نورالله اصفهانی

به روایت حسین مکی

قبل از اینکه به قیام حاج آقا نورالله پرداخته شود نخست باید به شرح حال وی که یک انسان کامل بود پرداخته شود زیرا حاج آقا نورالله از آن انسانهائی بود که «دیوجانس» حکیم یونانی با چراغ به دنبال آنها گرد شهر می‌گشته که همین معنی را مولوی بلخی هم برشته نظم کشیده و چنین گفته است:   دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر           کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست   باید به...

ادامه مطلب