آیت الله رضا استادی
آیت الله رضا استادی محقق ، کتاب شناس و نسخه پژوه

آشنایی با فهرست نویس کتابهای خطی

آیت الله رضا استادی محقق ، کتاب شناس و نسخه پژوه

:  در محضر آیت الله رضا استادی محقق، کتابشناس و نسخه پژوه و از روسای سابق کتابخانه آیت الله العظمی   بروجردی اخلاق و خوش رویی باید در کتابخانه مراعات شود. به فکر کمک به مراجعه کننده باشند. در غیر این صورت همان کار اداری خواهد بود. ما پیش آقای سبحانی درس می خواندیم. طوری شد که ایشان به ما توجهی کرد. کار اول نویسندگی من از همین جا شروع شد. کار با آقای سبحانی هم مشوقی برای ما بود و برای...

ادامه مطلب