محصلان اعزامی به اروپا
در حکایت اولین محصلان اعزامی به اروپا

در حکایت اولین محصلان اعزامی به اروپا

پس از شکست ایران از روسیه در جنگ های معروف ایران و روس که موجب آگاهی ایرانیان از عقب ماندگی خود از کاروان علم و دانش و ترقی شد، عباس میرزا سردمدار سپاه ایران به فکر چاره افتاده و با مشاورت وزیر کاردان خود، قائم مقام فراهانی در صدد جبران برآمد. در این راه اقداماتی از سوی عباس میرزا انجام گرفت تا جبران عقب ماندگی ها شده و ایران نیز جایی میان ممالک مترقی باز کند. از جمله اقدامات عباس میرزا اعزام دانشجو...

ادامه مطلب