فرش
شگردهای دولت عثمانی برای رقابت با فرش ایرانی

شگردهای دولت عثمانی برای رقابت با فرش ایرانی

توضیحی کوتاه در مورد سند: سندی که مشاهده می کنید ، گزارش نماینده دولت ایران در حکومت عثمانی است در سال 1289 خورشیدی است این مامور دولت ایران توطئه اقتصادی در مورد یکی از ارزنده ترین صادرات ایران یعنی «قالی» را افشا می کند و سعی دارد با تدبیر به گونه ای از به ثمر نشستن آن توسط دولت عثمانی جلوگیری نماید. از طرفی با توجه به توضیحی که در سند آمده و اجتهاد تاریخی، نقش دولتهای غربی در طراحی چنین...

ادامه مطلب