ملک الشعراء بهار
استبداد ستیزی شعرا در دوره رضاخانی

استبداد ستیزی شعرا در دوره رضاخانی

  رفتار مستبدانه رضاخان محدود به قشر خاص یا طبقه خاص اجتماعی نمی گشت. تنها کشاورزان بی پناه یا روحانیون و دین مداران و یا زنان پای بند به حجاب یا عشایر مظلوم و ستم کشیده نبودند که مورد تعرض دار و دسته رضاخان قرار گرفتند و تحت شعار تامین امنیت گرفتار خشونت آنها شدند، بلکه فرهیختگان جامعه نیز به جرم اشاعه حق و حقیقت مورد ظلم رضا خان واقع شدند. میرزاده عشقى، عارف قزوینى، ملک الشعرای بهار از جمله...

ادامه مطلب

نقدی بر دیدگاه دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی

دربارۀ دو برادر ، سیاستمدار عصر پهلوی

نقدی بر دیدگاه دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی

حسن وثوق الدوله و احمد قوام السلطنه

در گروه های تلگرامی، دیدگاهی به تاریخ روز سه شنبه 29 بهمن ماه سال 1398 خورشیدی از سوی دکترشفیعی کدکنی درباره سیاستمداران فوق الذکر بازتاب داده شد که وی با ذکر اشعاری از ملک الشعرا محمدتقی بهار، برادران قوام السلطنه و وثوق الدوله را مردان وطن پرست و شریف معرفی کرده است. ضمن احترام به دیدگاه ایشان که حاکی از نظر لطف و مرحمت ایشان به این دو چهرۀ تاریخی دورۀ معاصراست، معهذا، از نظر علم تاریخ به برخی از...

ادامه مطلب