تشیع پیکرامام خمینی
وداع تاریخی مردم ایران با روح خدا

وداع تاریخی مردم ایران با روح خدا

مراسم تشیع پیکر امام خمینی به یکی از باشکوه ترین مراسم وداع با رهبری  تاثیرگذار تبدیل شد. این مراسم تاریخی نمایش همبستگی ملی مردم ایران و نمایشی از عمق نفوذ معنوی امام خمینی در قلب ها و افکار مردم بود 

ادامه مطلب