ملی شدن نفت-شرکت نفت ایران
ملی شدن نفت در ایران به روایت والتر لوی

ملی شدن نفت در ایران به روایت والتر لوی

: سرگذشت نفت در دوران ملی شدن صنعت نفت در ایران،ماجرایی است که‌ طی نیم قرن‌ بـارها و بارها بازگو و بررسی شده است.تصویب قانون ملی شدن‌ صنعت نفت در ایران‌ در‌ اسـفند سال 1329 سرآغاز کشاکش بـزرگی مـیان ایران و بریتانیا و شرکت نفت«انگلیس و ایران»شد که پس از مدت کوتاهی با مداخله میانجی‌گرایانه آمریکاییها،موضوع ابعاد وسیع‌تری یافت. بدین‌ترتیب دکتر مصدق و دولت‌ او در...

ادامه مطلب