امیرعباس هویدا ،نخست وزیر
پایان دو دهه خیانت و جنایت هویدا در رژیم پهلوی

نوزدهم فروردین 1358

پایان دو دهه خیانت و جنایت هویدا در رژیم پهلوی

درآمد : ماشین تبلیغاتی و دروغ بافی تاریخ سازی در شبکه های سلطنت طلب، طی سالهای پس از پیروزی انقلاب بویژه در یک دهه اخیر  تلاش دارند با تطهیر جنایات رژیم پهلوی طی 57 سال زمام داری پدر و پسر از دستگاه سرکوب و خیانت و جنایت آنها ، حکومتی ترقی خواه و غیر وابسته که تنها هدف آنها خدمت به ایران بوده است در افکار عمومی مردم چهره سازی کنند. در این میان افرادی مانند امیر عباس هویدا که مهم ترین ویژه گی اش حرف...

ادامه مطلب