آمریکا موسی نجفی
نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران

نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران

از ابتدا تا انتهای راه ملی شدن صنعت نفت  با انقضای مهلت مجلس پانزدهم، دولت با تعلل در برگزاری انتخابات در صدد تشکیل یک مجلس فرمایشی بود. اما مردم آگاه ایران اجازه چنین عملی را به دولت ندادند. دکتر مصدق در اعتراض به دخالت دولت در انتخابات و تقلب‌های ناشی از آن به اتفاق تعدادی از رجال سیاسی در دربار تحصن کردند. قتل عبدالحسین هژیر وزیر دربار که جریان تقلب در انتخابات را هدایت می‌کرد، توسط...

ادامه مطلب