اصفهان انجمن ایالتی
انجمن ایالتی و خواسته‌های اجتماعی مردم اصفهان

انجمن ایالتی و خواسته‌های اجتماعی مردم اصفهان

مـقدمه‌ بـا‌ طلوع مشروطیت،بزرگ‌ترین تحولی که در ایالات ولایات به وقوع پیوست،برپایی‌ نهادی به نام‌ انـجمن ایالتی و ولایتی بود.1این انجمنها ابتدا به عنوان انجمن نظار،و برای ترتیب‌‌ دادن انـتخابات مجلس شورا‌ تشکیل‌ گـردیدند،امـا به سرعت کارکردهایی فراتر از آن،برای خود دست و پا کردند.بویژه آنکه هم‌محلی برای هم‌نشینی و هم فکری مشروطه خواهان هرمنطقه‌ بود و هم طرف مراجعه و...

ادامه مطلب