درخواست پرداخت خسارت به ایران
اسناد شانه خالی کردن آمریکا از پذیرش پرداخت خسارت به ایران

اسناد شانه خالی کردن آمریکا از پذیرش پرداخت خسارت به ایران

اسناد پیش رو نخستین بار منتشر می شود. گزارش عزالدین کاظمی رئیس وقت دفتر حقوقی وزارت امورخارجه ایران در مورد مذاکراتش با James.A.Rohwer وکیل و مشاور اداره حقوقی وزارت امورخارجه است. همانطور که در این گزارش پنج صفحه ای مشاهده می کنید طرف آمریکایی به بهانه های مختلف سعی دارد از پاسخ مناسب و دقیق به درخواست طرف ایرانی برای پرداخت خسارت وارد شده به راه آهن ایران در زمان جنگ جهانی دوم طفره برود . مشاور حقوقی...

ادامه مطلب