دولت نظامی
رادیو تلویزیون ملی ایران در اشغال نظامیان

رادیو تلویزیون ملی ایران در اشغال نظامیان

اعلامیه کارکنان سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در پی اشغال آن توسط دولت نظامی ازهاری : در روز دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۵۷ به دنبال استعفای جعفر شریف امامی و وخامت اوضاع کشور که به درگیری‌ها و آتش‌سوزی بزرگی در تهران و شهرهای دیگر منجر شده بود، ارتشبد غلامرضا ازهاری رییس ستاد ارتش، کابینه نظامی تشکیل داد و وزیران خود را به شاه معرفی کرد. ارتشبد ازهاری پانزده سال پس از این واقعه در اسفند ۱۳۷۲ درباره...

ادامه مطلب