شهید شیرودی
جایگاه واهمیت  تاریخی ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه) در تهران

جایگاه واهمیت تاریخی ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه) در تهران

عنوان اصلی مقاله : «امجدیه به عنوان موزه » "امجدیه"، نخستین مجموعه ی ورزشی ایران است، اما این نام برای گروه بزرگی از مردم ایران و تهران، تنها یادآور یک "ورزشگاه نیست، بلکه بخشی از هویت و خاطره ی شهری و ملی کشور ما است. این مجموعه اگرچه به عنوان یک مجموعه ی ورزشی در باغ امجدیه ساخته شد - که خود در عصر پهلوی اول، تفرجگاهی عمومی بود خارج از شهر تهران - اما به زودی شأن و جایگاهی بالاتر از یک...

ادامه مطلب