کانون نویسندگان
کانون نویسندگان ایران (بخش دوم)

کانون نویسندگان ایران (بخش دوم)

ادامه قسمت اول دوره دوم فعالیت کانون‌ نویسندگان‌ ایران‌ همان‌طور که گـفته شـد پس از اعلامیه خرداد‌ 1349‌ که اعتراضی بود در جهت دستگیری عده‌ای از اعضا،فعالیتهای کانون به پایان رسید و در واقع اعلامیه مذکور آخرین‌ اعلامیه‌ و آخرین‌ حرکت بود و اعضا تا مدتها توان فعالیت نداشتند.عده‌ای بـه‌ گـوشه‌ای رفتند و به کارهای مطبوعاتی پرداختند و یا در رادیو و تلویزیون ملی به کار...

ادامه مطلب