علامه طباطبایی
درباره رابطه علامه طباطبایی و امام  خمینی خیلی سمپاشی می‌کنند

درباره رابطه علامه طباطبایی و امام خمینی خیلی سمپاشی می‌کنند

مصاحبه کنندگان : امین صبحی و مریم عاقلی نجمه سادات طباطبایی هم همسر شهید است و هم مادر شهید و از طرف خانواده پدری نیز دختر ارشد علامه سیدمحمدحسین طباطبایی صاحب تفسیر المیزان است. از این جهت حرفهای او و روایت دست اولی که از روابط پدرش با امام خمینی و همسرش آیت الله شهید قدوسی دارد بسیار خواندنی و درنوع خودش جالب است. زیرا نگاهی ازدرون به زندگی علامه طباطبایی محسوب می شود.  نجمه سادات طباطبایی...

ادامه مطلب