سردار اسعد بختیاری - جعفر قلی خان
0

اشاره

 جعفرقلی‌خان بختیاری (زاده ۱۲۵۸ چهارمحال و بختیاری – درگذشته ۱۳۱۳ زندان قصر) معروف به سردار بهادر و سردار اسعد سوم، از رجال سیاسی اواخر دوره قاجار و پهلوی اول بود. وی که فرزند علیقلی‌خان سردار اسعد (از فاتحان تهران در جریان انقلاب مشروطه) بود، در دوره پنجم مجلس شورای ملی به نمایندگی از منطقه بختیاری، در مجلس حضور داشت. جعفرقلی‌خان در سال ۱۳۱۳ درحالیکه هنوز وزارت جنگ را برعهده داشت، به دستور رضاشاه دستگیر شد و چندی بعد به اتهام «توطئه علیه شاه» توسط پزشک احمدی در زندان قصر بقتل رسید.

 «پرونده» حاضر به شرح زندگی‌نامه و خصوصیات اخلاقی و رفتاری جعفرقلی‌خان بختیاری پرداخته است.


قتل «جعفرقلی ‌خان بختیاری سردار اسعد دوم» توسط پزشک احمدی

قتل «جعفرقلی ‌خان بختیاری سردار اسعد دوم» توسط پزشک احمدی

جعفرقلی ‌خان بختیاری سردار اسعد دوم، فرزند حاجی‌علیقلی ‌خان بختیاری سردار اسعد اول، که در ساعات نخستین صبح روز 10 فروردین 1313 توسط پزشک احمدی (در سلول شماره 28 / زندان نمره یک در بازداشتگاه موقت شهربانی) به‌طرز فجیعی به ‌قتل رسید، از دوران مشروطیت بدان‌سو، در عرصه سیاسی کشور حضوری فعال و مؤثر داشت. جعفرقلی ‌خان، که فقط پس از مرگ پدر به سردار اسعد ملقب شد، پیش از آن لقب سردار بهادر داشت و...

ادامه مطلب

قتل «جعفرقلی ‌خان بختیاری سردار اسعد دوم» توسط پزشک احمدی

قتل «جعفرقلی ‌خان بختیاری سردار اسعد دوم» توسط پزشک احمدی

جعفرقلی ‌خان بختیاری سردار اسعد دوم، فرزند حاجی‌علیقلی ‌خان بختیاری سردار اسعد اول، که در ساعات نخستین صبح روز 10 فروردین 1313 توسط پزشک احمدی (در سلول شماره 28 / زندان نمره یک در بازداشتگاه موقت شهربانی) به‌طرز فجیعی به ‌قتل رسید، از دوران مشروطیت بدان‌سو، در عرصه سیاسی کشور حضوری فعال و مؤثر داشت. جعفرقلی ‌خان، که فقط پس از مرگ پدر به سردار اسعد ملقب شد، پیش از آن لقب سردار بهادر داشت و...

ادامه مطلب

گزارش قتل فجیع سردار اسعد سوم (سردار بهادر)، وزیر جنگ رضاشاه

گزارش قتل فجیع سردار اسعد سوم (سردار بهادر)، وزیر جنگ رضاشاه

: رضا خان مانند همه دیکتاتورهای تاریخ هر زمان که از طرف کسی احساس تهدید می کرد بی محابا او را با ترفندهای مختلف از سرراه برمی داشت. سردار اسعد سوم یکی از همین افراد محسوب می شود . او که به مانند عبدالحسین تیمور تاش و علی اکبر داور ، صرفا بخاطر آنکه رضا خان به او بدگمان شده بود ، به شکل فجیعی در زندان توسط پزشک جنایتکار احمدی به قتل رسید. معرفی سردار بهادر  جعفرقلی‌خان بختیاری (زاده ۱۲۵۹ -...

ادامه مطلب

فاتح تهران؛ راوی تاریخ بختیاری

فاتح تهران؛ راوی تاریخ بختیاری

سردار اسعد بختیاری را با ماجرای غرورآمیز فتح تهران می‌شناسیم. روزی که نیروهای مجاهد و آزادیخواه بختیاری و گیلانی وارد پایتخت شدند تا آتش استبداد را که محمدعلی‌شاه برافروخته بود، خاموش کنند و فصلی نو در تاریخ این دیار کهن بگشایند.  از ماجرای فتح تهران و جانفشانی‌های مجاهدان آن و نقش برجسته سردار اسعد در این پیروزی بزرگ سخن‌ها گفته و کتاب‌ها نوشته شده است. بهتر آن دیدیم که در سالروز...

ادامه مطلب