رضاشاه و بریتانیا


محمدقلی مجد - ترجمه: مصطفی امیری

رضاشاه و بریتانیا
کتاب «رضاشاه و بریتانیا» اثر تازه‌ای است که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی از دکتر محمدقلی مجد پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا منتشر کرده‌است.
کتاب «قحطی بزرگ» که به نقش انگلیس در ایجاد قحطی در ایران طی سال‌های جنگ اول جهانی می‌پردازد و کتاب «تاراج بزرگ» که به تاراج میراث باستانی ایران در دوره رضاشاه می‌پردازد، دو نمونه از کتابهای قبلی محمدقلی مجد بوده است.
کتاب «رضاشاه و بریتانیا» مجموعه‌ای است که براساس اسناد وزارت امورخارجه آمریکا به ویژگیهای رفتاری و اخلاقی رضاشاه در دوران حکومت بر ایران پرداخته است. این کتاب که در 12 فصل تهیه و تنظیم گردیده، اختناق سیاسی و اجتماعی عصر وی، زمین‌خواریهای رضاشاه، عملکرد وی در ارتباط با نفت، موضوع خرید اسلحه، وخامت اقتصادی ایران در عصر رضاشاه و بالاخره سیر تحولات مربوط به اشغال ایران و سقوط نامبرده را به شکل مستند مورد بحث و بررسی قرار داده است.
کتاب حاضر در حقیقت ترجمه‌ای است از Great Britain Reza Shah اثر دکتر محمدقلی مجد که توسط انتشارات دانشگاه فلوریدا در سال 2001 منتشر شده است. متن انگلیسی دارای 15 فصل می‌باشد که به پیشنهاد آقای دکتر مجد از ترجمه فصل دوم، سوم و چهارم به دلیل تکرار مطالب آن در کتاب «از قاجار به پهلوی»، که همزمان با این اثر توسط این مؤسسه منتشر می‌شود خودداری شده است.