خروج سرمایه سید ضیاء الدین طباطبایی از کشور


مکاتبه وزارت مالیه و دارایی در خصوص تبدیل سرمایه سید ضیاء الدین طباطبایی به ارز و خروج آن از کشور در سال 1318 تا 1321


مرکز اسناد موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
 خروج سرمایه سید ضیاء الدین طباطبایی از کشور