شرح حال سید ضیاء الدین طباطبایی در فلسطین


گزارش سرکنسولگری ایران در فلسطین از وضعیت سید ضیاء الدین طباطبایی در آنکشور در آبان 1343


مرکز اسناد موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
شرح حال سید ضیاء الدین طباطبایی در فلسطین